خرید آنلاین فایل طرح مالی شركت تحقیقات و توسعه صادرات نرم ‌افزار ثنارای (سهامی خاص)

لینک دانلود

در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با طرح مالی شركت تحقیقات و توسعه صادرات نرم ‌افزار ثنارای (سهامی خاص)

پروژه مالی شركت تحقیقات و توسعه صادرات نرم ‌افزار ثنارای (سهامی خاص) در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

مجمع عمـومی عـادی صـاحبـان سهـام

اجزای تشكیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

1- ترازنامه

2- صورت سود و زیان

1-2- گردش حساب سود (زیان) انباشته

3- صورت جریان وجوه نقد

4- یادداشت‌های توضیحی:

الف- تاریخچه فعالیت شركت

ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی

پ- خلاصه اهم رویه‌های حساب‌داری

ت- یادداشت‌های مربوط به اقدام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حساب‌داری تهیه شده و در تاریخ 3/3/1384 به تایید هیات‌مدیره رسیده است.

اعضای هیات‌مدیره

سمت

امضا

امیرمسعود اسكوئیلر

رئیس هیات‌مدیره

محمدعلی ترابیان

نایب رئیس هیات‌مدیره

ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ

عضو هیات‌مدیره

مجید عرفانیان

عضو هیات‌مدیره

مهرداد ذوالفقاریان

عضو هیات‌مدیره

پرویز ناصری‌طاهری

مدیرعامل

دارایی‌ها

یادداشت

30/12/1383

(تجدید ارائه شده)

29/12/1382

بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

یادداشت

30/12/1383

(تجدید ارائه شده)

29/12/1382

ریال

ریال

ریال

ریال

دارایی‌های جاری:

بدهی‌های جاری:

موجودی نقد

4

106 332 17

610 802 94

حساب‌های پرداختنی تجاری

11

424 305 241

219 360 107

حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری

5

142، 441، 608

906، 597، 947

سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی

12

135 405 575

927 925 212 1

سایر حساب‌های دریافتنی

6

937، 315، 440

876 836 350

پیش‌دریافت‌ها

13

000 030 398

000 875 264

پیش‌پرداخت‌ها

7

462 028 354

487 325 327

ذخیره مالیات

14

794، 469، 60

720 326 130

جمع بدهی‌های جاری

353، 210، 275، 1

866 487 715 1

جمع دارایی‌های جاری

647، 117، 420، 1

879، 562، 720، 1

بدهی‌های غیرجاری:

دارایی‌های غیرجاری:

ذخیره مزایای پایان‌خدمت كاركنان

15

038 909 125

000 344 116

دارایی‌های ثابت مشهود

8

670 311 452

192 744 478

جمع بدهی‌ها

391، 119، 401، 1

866 831 831 1

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

9

000 000 1

000 000 1

حقوق صاحبان سهام:

سایر دارایی‌ها

10

000 000 5

000 000 5

سرمایه (54 سهم ده‌میلیون‌ریالی تمام پرداخت شده)

16

000 000 540

000 000 540

جمع دارایی‌های غیرجاری

670 311 458

192 744 484

اندوخته قانونی

393، 338، 4

393 338 4

سود (زیان) انباشته

(467، 028، 67)

(188، 863، 170)

جمع حقوق صاحبان سهام

926، 309، 477

205، 475، 373

جمع دارایی‌ها

317، 429، 878، 1

071، 307، 205، 2

جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

317، 429، 878، 1

071، 307، 205، 2

یادداشت‌ها توضیحی جز لاینفك صورت‌های مالی است

1- تاریخ‌چه فعالیت شركت

1-1- كلیات:

شركت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص) در تاریخ 4/7/1377 تحت شماره 143804 در اداره ثبت شركت‌ها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه شركت دویست‌ و هفتاد میلیون ریال منقسم به بیست و هفت سهم عادی با نام ده میلیون ریالی می‌باشد. در تاریخ 20/12/1382 سرمایه اولیه شركت از مبلغ دویست‌ و هفتاد میلیون ریال به پانصد و چهل میلیون از طریق افزایش تعداد سهام صورت گرفته است.

2-1- فعالیت شركت:

طبق ماده 3 اساس‌نامه موضوع فعالیت شركت بطور خلاصه شامل همكاری و اجرای سیاست‌های تحقیقاتی و آموزشی شورای عالی انفورماتیك و ایجاد واحدهای تحقیقاتی به‌منظور پژوهش كاربردی صنعت نرم‌افزار و صادرات آن، اخذ مجوز اعطای استانداردهای نرم‌افزاری از مجامع بین‌المللی و اعطای آن به متقاضیان، ایجاد واحدهای آموزشی و اجرای دوره‌های آموزشی. بررسی بازارهای بین‌المللی و تدوین برنامه‌های مناسب برای صادرات خدمات انفورماتیك و انجام هرگونه فعالیت لازم در جهت توسعه صادرات نرم‌افزار می‌باشد.

3-1- وضعیت اشتغال:

متوسط تعداد كاركنان دایم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است.

سال 1383 سال 1382

نفر نفر

كاركنان دایم 15 22

كاركنان موقت 10 10

2- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش‌های جاری نیز استفاده شده است.

3- خلاصه اهم رویه‌های حساب‌داری

1-3- دارایی‌های ثابت:

1-1-3- دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب‌ها ثبت‌ می‌شوند. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی كه باعث افزایش قابل ملاحظه‌ای در ظرفیت یا عمر مفید دارایی‌های ثابت یا بهبود اساسی در كیفیت بازدهی آن‌ها می‌گردد، به‌عنوان هزینه‌ سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقی‌مانده آن‌ها مستهلك می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزیی كه به‌منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملكرد ارزایابی

شده اولیه دارایی انجام می‌شود هنگام وقوع به‌عنوان هزینه‌های جاری تلقی و بحساب سود‌ و زیان دوره منظور می‌گردد.

2-1-3- استهلاك دارایی‌های ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی و (با در نظر گرفتن آیین‌نامه استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بهمن‌ ماه 1380) براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

شرح دارایی نرخ استهلاك روش استهلاك

ساختمان 7% نزولی

اثاثیه 10 ساله مستقیم

3-1-3- برای دارایی‌های ثابتی كه در خلال ماه تحصیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد استهلاك از اول ماه بعد در حساب‌ها منظور می‌شود. در مواردی كه هر یك از دارایی‌های استهلاك‌پذیر از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل كار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاك آن برای مدت یادشده معادل 30% نرخ استهلاك منعكس در جدول بالا است.

2-3- معاملات ارزی اقلام پولی ارزی به نرخ رسمی بانك مركزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی كه به بهای تمام‌شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی بانك مركزی در تاریخ انجام معامله تسعییر می‌شود. تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعییر اقلام پولی ارزی به‌عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می‌شود.

3-3- ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان

ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان براساس یك‌ماه آخرین حقوق و مزایای ثابت هر یك از كاركنان برای هرسال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

4-3- شناسایی درآمد و هزینه

درآمد عمده شركت از عقد قراردادهای خدماتی (تحقیقاتی و پژوهشی- مشاوره- حضور و مدیریت در نمایشگاه‌های بین‌المللی فناوری اطلاعات) حاصل می‌شود. درآمد حاصل از اجرای پیمان‌ها پس از تكمیل و تحویل مراحل توافق شده در متن پیمان كه به تائید كارفرما نیز می‌رسد شناسایی می‌گردد. بهای تمام‌شده پیمان شامل هزینه‌های مستقیم نظیر حق‌الزحمه كارشناسان و دیگر هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های پیمان و هزینه‌های غیرمستقیم مانند دستمزد كاركنان و هزینه‌های مشترك بین پیمان‌ها است.

4- موجودی نقد

موجودی نقد به‌شرح زیر تفكیك می‌شود:

شـرح

یادداشت

30/12/1383

29/12/1382

ریال

ریال

موجودی صندوق

1-4

311، 687، 1

430، 855، 11

موجودی بانك‌ها

795، 644، 15

180، 689، 81

تنخواه گردان‌ها

---

000، 258، 1

106، 332، 17

610، 802، 94

1-4- موجودی صندوق شامل 30 درهم امارات، 26 دلار آمریكا و 160 روپیه هند می‌باشد.

5- حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری

حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری در تاریخ ترازنامه شامل اقلام زیر می‌باشد:

شرح

یادداشت

30/12/1383

29/12/1382

ریال

ریال

كارفرمایان

1-5

000، 030، 458

500، 769، 744

شركت‌های گروه

2-5

000، 932، 12

000، 040، 13

اشخاص

3-5

493، 511، 121

406، 868، 98

اسناد دریافتنی

4-5

649، 817، 14

000، 770، 89

سایر

000 150 1

000 150 1

142، 441، 608

906، 597، 947

ادامه مطلب